رسانه فرهنگ خدمت داوطلبانه ایرانیان
۱۳۹۷ جمعه ۳ اسفند ::

کودکان آب

نسیم اعتمادی
1396/10/02 16:56:53

گورستان زنجان پراست ازصدای سو سوی کودکانی که نان آورخانواده هایشان هستند. نان آنها در آب است. آبی که مردم برای تطهیر قبور عزیزانشان می خرند. پسران هر روز مسافتی را طی میکنند، دبه های خویش را نوبت به  نوبت پر و به میان ادمهایی  می آورند که در حال درد دل با مردگان خویبش اند. کار آنها از طلوع تا غروب خورشید است ، کافیست کسی وارد قبرستان شود، مسابقه آغاز می شود، هر که زودتر رسید قبر از آن اوست و پسرانی که جا مانده اند به انتظار قبری دیگر...